#شناسهبارکدتصویرمحصولفروشندهوزنابعادکد قفسه انبارقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کلیادداشت خرید
کلتومان0تومان
وزن کل:نامعلوم
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
مهر و امضای فروشگاه
تاریخ تحویل
ساعت تحویل
مهر و امضای مشتری
چاپ این برگه بازگشت اقدام به پرداخت